• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Новини
  • Звіт директора Фастівецького ЗДО "Барвінок" Білогруд Олени Вікторівни про свою діяльність у 2019-2020 н.р. перед педагогічним колективом та громадкістю

Звіт директора Фастівецького ЗДО "Барвінок" Білогруд Олени Вікторівни про свою діяльність у 2019-2020 н.р. перед педагогічним колективом та громадкістю

2020-08-27

ЗВІТ
Директора Фастівецького ЗДО «Барвінок»
Білогруд Олени Вікторівни
про свою діяльність у 2019 – 2020 н.р.
перед педагогічним колективом та громадкістю
Заклад дошкільної освіти «Барвінок» розташований за адресою с. Фастівець вул. Дружби 1А. Дитячий контингент налічує 30 осіб, 12 - осіб працівників, з них 4 – педагоги. Заклад працює за десятигодинним режимом роботи. Функціонує дві різновікові групи.
Прийом дітей до ЗДО здійснюється директором протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ЗДО, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини.
Комплектування груп ЗДО здійснюється згідно ст.14 Закону України «Про дошкільну освіту» та п.8 Положення про дошкільний навчальний заклад за віковими ознаками.
В старшій групі по списку було 15 дітей,з них випускників-6 .
В молодшій групі по списку 15 дітей. Дошкільний заклад розрахований на 40 місць.
Заклад працює щоденно з 7.30 до 17.30, крім вихідних та святкових днів.
Відповідно до Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 №1059, у закладі ведеться необхідна документація і дотримуються вимоги законодавства щодо організації прийому та відрахування дітей, а саме ведеться «Журнал реєстрації прибуття (вибуття) дітей».
Документація пронумерована, прошнурована, завірена печаткою директора. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється у серпні наприкінці оздоровчого періоду.
У ЗДО відрахування дітей здійснюється за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини або у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.
У закладі дошкільної освіти протягом 2019 – 2020 навчального року фукціонувало 2 групи. Порівняно з 2018 - 2019 н.р. кількість груп не змінилась.
Режим роботи для кожної вікової групи складений згідно програми «Українське дошкілля», наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності». Режим перебування дітей обумовлено у Статуті ЗДО.
Навчальний рік у ЗДО починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, оздоровчий період триває з 1 червня по 31 серпня.
Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, Базовим компонентом дошкільної освіти України, виконуючи завдання програми розвитку дитини «Українське дошкілля» та завдання на 2016/2017 навчальний рік, колектив дошкільного закладу плідно працював над проблемою забезпечення та реалізації методичної теми «Створення інноваційно-освітнього середовища в умовах реалізації компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі». Методична робота була спрямована на формування професійної мобільності педагогів в умовах виконання положень Базового компоненту дошкільної освіти. Для розв’язання поставлених завдань педагогічний колектив працював над:
реалізацією завдань Базового компоненту дошкільної освіти та програмових завдань через використання традиційних та інноваційних педагогічних технологій;
реалізацією завдань з патріотичного виховання громадянина української держави, розвиненої духовності, моралі, екологічної культури;
формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими засобами інноваційних педтехнологій та шляхом застосування комплексу методів та прийомів різних видах діяльності;
формування навичок діяльності;
виховання естетичних та моральних норм засобами музики, гри та літератури.
Конкретні задачі методичної роботи були продиктовані вимогами сьогодення, а також результативністю роботи педагогічного колективу минулого року.
Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності навчально-виховного процесу з дітьми дошкільного віку сприяла активна участь педагогів закладу в методичній роботі району та області. Педагоги двох груп систематично відвідували та приймали участь у засіданнях методичних об’єднань, що відбувалися в дошкільних навчальних закладах району.
На базі закладу дошкільної освіти у січні 2020 року Щербатюк О.А. було проведено методичне об’єднання для вихователів ЗДО з фізкультурно – оздоровчого розвитку на тему «Цирк».
Простежуються позитивні зрушення в розв’язанні проблеми фізичного здоров’я дітей. Це зумовили:
проведення 2 рази на рік спортивних свят;
проведення спортивних розваг, змагань, конкурсів;
надання консультацій;
рухова активність дітей протягом дня;
ранковий прийом на свіжому повітрі;
здорова дитина з раннього віку.
Стан оздоровчої роботи розглядався на педагогічній годині в березні 2020 року.
Вирішуючи одне з пріоритетних завдань – патріотичне виховання, в листопаді 2019 року було проведено тематичний контроль «Залучення дошкільників до культури українського народу шляхом музичної діяльності та українського декоративного мистецтва». Визначено достатній рівень даної роботи , але не вистачає вдосталь зразків декоративного мистецтва.
Слід зазначити підвищення показників логіко-математичної компетентності. Результатом тематичної перевірки було зазначено, що педагоги проводять різні типи занять, володіють формами їх проведення та організації дітей, ефективно застосовують технічні засоби.
Але визначено і недоліки: - недостатній рівень різноманітних підходів до формування у дітей навичок міркування, розумової діяльності;
не завжди діти вміють застосувати свої знання, вміння та навички в життєвих ситуаціях, побуті.
На виконання запитів батьків, з метою створення умов для самореалізації та гармонійного розвитку дітей, з огляду на їхні можливості та інтереси, для задоволення потреб кожної дитини, в закладі працював гурток з англійської мови під керівництвом ФРЕЕЦ.
Вела гурток Ліпська Яна Константинівна. Заняття проводились цікаво, повчально. Дітки з задоволенням ,інтересом очікували наступне заняття.
Оплату гуртка здійснювала Фастівецька с/рада,за що велика подяка
Надії Степанівні.
На наступний навчальний рік немає людини, яка буде вести гурток з англ. мови.
Належне місце в роботі закладу займала співпраця зі школою. Одним із чинників в досягненні високих результатів в навчально-виховній роботі з дітьми були традиційні взаємовідвідування уроків у 1 класі школи та занять у старших групах закладу. Зусиллями педагогів школи та дошкільного закладу організовані сумісні виховні заходи: свято першого дзвоника, новорічні свята, розваги. Така робота сприяє позитивній адаптації старших дошкільників до школи.
Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що вони мали науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, поліпшенню якості володіння різноманітними методами роботи.
У 2019/2020 році підвищили фахову майстерність- 1 педагог.
Призначення працівників здійснюється наказом директора ЗДО.
Порядок проведення атестації педагогічних працівників ЗДО визначається Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за №1255/18550, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 №1473, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.01.2012 за №14/20327, від 16.09.2015 №63-о «Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу». Розроблено перспективний план-графік атестації педагогічних працівників.
Атестація педагогічних працівників проводиться згідно перспективного графіка атестації та річного плану роботи (розділ 3.6 «Атестація педагогічних працівників»). Основною умовою атестації є своєчасне проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації. Розроблено перспективний план-графік курсової перепідготовки педагогічних працівників.
Матеріали щодо проведення атестації педагогічних працівників систематизовані і оформлені. В наявності: нормативно-правова документація; поточне планування атестації педагогічних працівників (на навчальний рік); перспективне планування атестації (терміном на 5 років).
Відповідно до пункту 3.7 Типового положення засідання атестаційної комісії оформлюються протоколами. На кожного педагогічного працівника, який атестувався або атестується, оформлені атестаційні листи, які видаються під підпис. У закладі ведеться журнал обліку видачі атестаційних листів, а також журнал обліку ознайомлення педагогічних працівників з характеристиками за результатами атестації.
У 2019-2020 н.р. атестувалася Щербатюк Оксана Анатоліївна. Їй встановлено 8 тарифний розряд, тому що немає вищої освіти.
Працівники дошкільного навчального закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди два рази на рік. Контроль за проходженням медичного огляду працівниками ЗДО здійснюється мед.працівником з місцевого ФАПУ Корчагін Павло Якович, директором закладу та відповідними органами санітарно-епідеміологічного контролю. Медичні книжки працівників зберігаються в медичному кабінеті дошкільного закладу. Всі працівники закладу вчасно проходять медичний огляд, дотримуючись нормативних термінів. Працівники дошкільного навчального закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди два рази на рік.
В ЗДО забезпечені безпечні та нешкідливі умови для дітей. Два рази на рік комісія з охорони праці та безпеки життєдіяльності дітей обстежує стан групових, спальних та приймальних приміщень, спортивної та музичної зали, ігрових майданчиків щодо безпечної життєдіяльності вихованців та працівників.
Два рази на рік педагоги проходять інструктаж з дотримання безпеки життєдіяльності дітей. Крім того систематично проводяться інструктажі поточні (поведінки на воді, під час стихійних лих і т.д.). За минулий 2019/2020 навчальний рік не сталося жодної травми під час навчально-виховного процесу.
Не сталося жодного нещасного випадку серед персоналу. Перевірку знань з охорони праці пройшли всі працівники. Складено комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці, підвищення рівня охорони праці та запобігання виробничого травматизму. Обслуговуючий персонал забезпечено робочим одягом . Наявні інструкції з охорони праці на робочому місці кожного працівника, а також інструкції на всі види діяльності дітей (в музичному залі, в спортзалі, під час екскурсій і т.ін).
Організація роботи з дотримання вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці в ЗДО проводиться відповідно Закону України «Про охорону праці», згідно з Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти», що визначають єдину систему організації роботи з охорони праці, яка закладена в Положенні «Про організацію роботи з охорони праці в ЗДО». На підставі нормативних документів адміністрація закладу планує заходи, зазначені у плані, щодо охорони здоров’я учасників навчально-виховного процесу: охорона праці, пожежна безпека, дитячий травматизм. Плануються заходи щодо реалізації завдань з даної тематики. Щорічно на початку року видаються накази про закріплення відповідальних за: роботу з охорони праці; роботу з пожежної безпеки; роботу з попередження дитячого травматизму. Вся документація з охорони праці та техніки безпеки ведеться відповідно нормативних вимог, затверджена і погоджена відповідними органами контролю. Навчання і перевірки знань з охорони праці та техніки безпеки працівників ЗДО проводиться один раз на 3 роки, результати заносяться до посвідчення по перевірці знань з охорони праці. Проводиться системна робота щодо забезпечення всіх служб закладу інструкціями з охорони праці та техніки безпеки, які переглядаються, доповнюються у зв’язку зі змінами в нормативному законодавстві чи в умовах життєдіяльності ЗДО. Налагоджена робота по попередженню дитячого травматизму: функціонують куточки «Безпеки життєдіяльності» зі створеними осередками «Пожежна безпека», «Дорожній рух», «Цивільний захист», де діти мають змогу закріплювати набуті знання в практично створених проблемних ситуаціях. В кожній групі для роботи з батьками оформлено папку, де містяться пам’ятки, консультації, поради щодо попередження дитячого травматизму з урахуванням сезонних явищ. Питання охорони праці, безпеки життєдіяльності неодноразово розглядались на педагогічних радах, методичних годинах, нарадах при завідувачу, загальних зборах колективу, батьківських зборах. З метою удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів, поліпшення якості навчально-виховної роботи з формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя, в ЗДО щорічно проводиться «Тиждень безпеки дитини», День ЦЗ. Порушень вимог законодавства щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності дітей та працівників не зафіксовано.
Медико-педагогічний контроль за дотриманням режиму дня і організацією виховання; санітарно-просвітницька робота з питань фізичного виховання; контроль за ефективністю фізичного виховання.
Для фізичного виховання дітей вихователі використовують різні форми роботи: заняття з фізичного виховання, ранкова гімнастика, ігри рухливого та спортивного характеру, фізкультурні хвилинки та динамічні паузи, прогулянки, дні здоров’я, спортивні свята , розваги, піші переходи.
Важливою складовою процесу організації фізичного виховання у дошкільному навчальному закладі є співпраця педагогічного колективу з родинами вихованців, просвітницька робота з батьками та персоналом закладу. Цей напрям діяльності забезпечується організацію змістовної наочної пропаганди (батьківські куточки, фотостенди тощо), обговоренням проблем зі зміцнення здоров’я і фізичного розвитку дітей на батьківських зборах, виробничих нарадах, активним залученням обслуговуючого персоналу та членів родин вихованців до безпосереднього спостереження за системою роботи закладу.
Медичне обслуговування.
Медичне обслуговування ЗДО здійснює медбрат Корчагін П.Я. міського ФАПУ.
Основними обов’язками є: постійний контроль за станом здоров’я вихованців; надання невідкладної медичної допомоги дітям у разі гострого захворювання або травми; здійснення щоденного контролю за організацією, безпекою та якістю харчування; дотримання раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження; дотримання санітарно-гігієнічних вимог та протиепідеміологічного режиму; проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків та працівників дошкільного закладу тощо.
Організація харчування
Харчування дітей організовано відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти та науки України та Міністерством охорони здоров’я України 17.04.2006 №298/227 та згідно наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.02.2013 №202/165 «Про затвердження змін до Інструкції в організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».
В закладі в наявності примірне двотижневе меню на зимово-весняний час та літньо-осінній періоди. Меню затверджено директором, погоджено з Держпродспожив службою.
Продукти харчування до ЗДО постачає установа, визначена рішенням тендерних комітетів. Продукти приймаються до закладу за умови наявності супровідних документів, що підтверджують якість, походження, ґатунок, категорію, дату виготовлення, умови зберігання та т.ін.
Видача приготовлених страв із харчоблоку здійснюється тільки після зняття проби медбратом та її дозволом на видачу. Вартість харчування дошкільників становить для дітей віком від 3-х до 6 (7)р. – 44,95 грн. Плата батьків складає 40% від вартості харчування в день. Діти пільгових категорій – діти-інваліди, діти із багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти батьків - учасників АТО, згідно наказу по ЗДО, отримують пільги при оплаті за харчування.
Як директор ЗДО, я постійно здійснюю контроль за організацією харчування дітей, оскільки це питання є невід’ємною частиною моїх посадових обов’язків. Охоплюю всі питання організації харчування дітей. Керуюсь рекомендаціями листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України « Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 23.05.2012 №1/9-396. Від того, наскільки детально і широко необхідно вивчити питання, обираю вид контролю – чи то оперативний, чи вибірковий або тематичний, чи то комплексний.
Об’єктом контролю є харчоблок, групи.
На сьогоднішній день стан харчоблоку та допоміжних приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам та вимогам. Харчоблок закладу включає: кухню (цех для варіння), в якій виділені окремі частини для первинної обробки овочів, для миття кухонного посуду, комору для зберігання сипучих продуктів та інших продуктів, холодильне обладнання. Харчоблок закладу забезпечений достатньою кількістю холодної і гарячої води. Кухня оснащена необхідним технологічним обладнанням, забезпечена достатньою кількістю кухонного посуду різного розміру і призначення, інвентарем, засобами вимірювання, санітарним одягом (халати, фартухи, хустки, ковпаки тощо). Все промарковане, використовується лише за призначенням та замінюється при забрудненні. Згідно вимог та методичних рекомендацій по їх застосуванню на харчоблоці використовуються, дозволені миючі та дезінфікуючі засоби.
Комора харчоблоку обладнана згідно санітарних вимог. При зберіганні різних видів продуктів товарне сусідство, температурний режим чітко дотримуються. Овочі та фрукти зберігаються в окремому приміщенні – овочесховищі.
Матеріально-технічна база ЗДО відповідає будівельним та санітарно-гігієнічним нормам і правилам, а також Типовим перелікам обов’язкового обладнання ЗДО (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2002 №509).
Заклад забезпечено природним та штучним освітленням, централізованим водопостачанням і каналізацією, витяжною вентиляцією, централізованим опаленням, пожежним обладнанням відповідно до санітарних правил і норм утримання ЗДО.
Температурний режим в навчальному закладі відповідає санітарним вимогам. Контроль за температурою повітря у приміщеннях закладу здійснюється за допомогою кімнатних термометрів, розміщених в кожному окремому приміщенні.
Ще в нас проблема з питною водою,в якій вміст заліза перевищує в 7,0 рази.
Виявлені відхилення можуть сприяти виникненню соматичних хвороб (хвороби шлунково-кишкового тракту,крові та кровотворних органів, нервової системи, цукровий діабет), в тому числі зниження гостроти зору.
Потрібно придбати локальний фільтр на водогінну мережу.
Передано лист-прохання в.о. голови Фастівської районної адміністрації Волкову Ю.А., голові Фастівської районної ради Сиваненку Г.П., а також голові сільської Ради Колісніченко Н.С., пообіцяли виділити кошти.
Опитування батьків свідчить про такі результати садка в співпраці з сім’ями вихованців: більшість батьків зазначають, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрої. Батьки задоволені педагогами, які працюють з дітьми, і їхнім ставленням до дітей.
Хочу відмітити роботу батьківського комітету-задовільною.
Трошки активнішою хотілося б бачити голову батьківського комітету Парчук Т.В. Щоб вона сама цікавилась проблемами садочка та їх вирішенням.
Члени батьківського комітету: Ковтунович Вєра, Босакевич Оксана, Дячук Юля, Мартинюк Оля завжди готові прийти на допомогу.
Вони закупляють миючі та дизенфікуючі засоби, малі господарчі товари, методична література, дидактичний матеріал, канцелярія тощо. Вже багато років практикується в закладі батьками збір овочів, що відчутно на оплаті за харчування дітей.
Активно працюємо з сільською радою, головою сільради Колісніченко Надією Степанівною, яка завжди цікавиться проблемами закладу і шукає шляхи для їх вирішення.
Важливим напрямом моєї роботи є заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу. До нового 2020/2021 навчального року проведено поточні ремонти в группах, положено тротуарну плитку на території ЗДО, пофарбовано ігрове та спортивне обладнання, побілено забор і бардюри. Відділ освіти у 2019/2020 н.р. надав бойлер, холодильник, комбайн і електронні ваги, за що дуже дякуємо.
Проблеми, які потребують вирішення:
1. Заміна водопроводу на кухні і молодшій групі, встановлення локального фільтру на водогінну мережу до школи та садочка;
2.Капітальний ремонт дитячого павільйону на мол. групі.
Джерелами фінансування закладу були кошти:
- місцевого бюджету,
- бюджету батьків або осіб, які їх замінюють,
- фізичних або юридичних осіб.
На сайті закладу розміщуються звіти про залучення благодійної допомоги у вигляді матеріалів, матеріальних цінностей, виконаних робіт.
Шановні батьки вихованців ЗДО «Барвінок»
Вельмишановні спонсори!
Від імені колективу працівників закладу висловлюю Вам щиру подяку за розуміння та допомогу у вирішенні проблемних питань поліпшення матеріально-технічної бази закладу.
Наша турбота та Ваша небайдужість допомагають нашим дітям відчувати себе у дитячому садочку, як удома, де їх оточують зі смаком оформлені приміщення, де з ними проводять цікаві заняття, розваги, святкові ранки.
Будь-яка Ваша благодійна допомога, отримана нашим закладом, відображається у бухгалтерському обліку відділу Фастівської райдержадміністрації.
Кiлькiсть переглядiв: 41

Коментарi